Dla kogo szkolenie ?
 • Właściciele firm,
 • Kadra zarządzająca
 • Radcowie prawni
 • Specjaliści ds umów
 • Pion ds rozwoju
Punkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego
Pliki i formularze

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych


DUŻA firma vs MIKROFIRMA → W przypadku transakcji handlowej, gdzie dłużnikiem jest duży przedsiębiorca (np. firma zatrudniająca 500 pracowników), a wierzycielem (wystawiającym fakturę) jest firma z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) – termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, a strony nie mogą wydłużać tego terminu.


Problemy z realizacja umowy z uwagi na wzrost kosztów po stronie wykonawcy - jak tworzyć umowy korzystne dla firmy ?


Umowa handlowa nie została precyzyjnie zdefiniowana w przepisach. Wyróżnić można jedynie jej dwie kategorie: umowy zawierane pomiędzy firmami, tzw. obrót profesjonalny; umowy zawierane pomiędzy firmami a klientami indywidualnymi, tzw. obrót konsumencki.
Jak uniknąć nieterminowych płatności ?Forma dokumentowa w polskim prawie

 
 • Forma dokumentowa czynności prawnych
 • Czy pełnoprawną formą oświadczenia woli będzie sms lub e-mail?
 • oświadczenia woli, wiedzy lub ‘uczuć’ w nowym porządku prawnym
 • Ustawowe przypadki dokumentowej formy czynności prawnych: wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie umowy, potwierdzenie treści umowy
 • tradycyjna forma pisemna i jej obowiązywanie
Istotą umowy jest jej przedmiot - dokładnie zdefiniowany.

. Często w kontrakcie handlowym można spotkać się z sytuacją, że przedmiotem są produkty, które zostały zaprezentowane w ofercie handlowej.obowiązki stron umowy - Zawarte w umowie zapisy, dotyczące powinności każdej ze stron, określają ich prawa i obowiązki. Powinny one być jasne i przejrzyste oraz zapisane tak, aby każda ze stron nie miała wątpliwości w zakresie jej uprawnień i powinności. sposób rozliczenia i płatności . Tylko poprawnie skonstruowana umowa handlowa umożliwi skuteczne dochodzenie swoich praw, jeśli usługa zostanie niewłaściwie wykonana, bądź któraś ze stron nie wywiąże się ze zobowiązań.- umowa-handlowa

WADLIWOŚĆ WYKONANIA UMOWY A PRZESTĘPSTWO OSZUSTWA

W praktyce obrotu gospodarczego niejednokrotnie dochodzi do niezrealizowania, lub też wadliwego zrealizowania umowy przez którąś ze stron. Coraz częściej jednak, poza środkami natury cywilnoprawnej, strony sięgają także po próbę dochodzenia swych racji na drodze karnej, co nie zawsze może być skuteczne. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w fakcie, że kontrahenci błędnie utożsamiają swoje uzasadnione, czy też nie, poczucie bycia oszukanym z wypełnieniem przez drugą stronę znamion przestępstwa oszustwa z art.286§1kk.

Odpowiedzialność Managera

. W związku ze stosunkowo rozbudowanymi kompetencjami menadżerów, którzy niejednokrotnie, szczególnie w większych organizacjach, kompleksowo negocjują, a nawet podpisują umowy z danym kontrahentem - należy zwrócić uwagę przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące formy dokumentowej czynności prawnej. Zgodnie z art. 772 Kodeksu Cywilnego do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Poprzez dokument natomiast rozumieć należy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W rezultacie zatem, mając na uwadze, że dla zawarcia umowy w formie dokumentowej wystarczająca jest przesłanie oświadczeń za pomocą np. wiadomości e-mail, faksu czy SMS,

Odpowiedzialność przedkontraktowa

Konsekwencje spotkać mogą osoby, które podpiszą umowę w cudzym imieniu bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego zakresu, chyba że mocodawca potwierdzi umowę. Jenak czy w przypadku działania jako organ, w braku umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu, możliwość potwierdzenia umowy przez zarząd jest dopuszczalna. Zgodnie z jednym ze stanowisk, z którym można spotkać się w doktrynie i orzecznictwie, potwierdzenie takiej umowy jest możliwe w drodze pewnej analogii do przepisów regulujących te kwestię w odniesieniu do pełnomocnictwa. Zgodnie natomiast z innym poglądem, czynność taka jest bezwzględnie nieważna i nie ma możliwości jej potwierdzenia przez uprawniony organ

Odpowiedzialność Zarządu

O ile ogólną zasadą jest, że w odniesieniu do osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę, odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia tej osoby, o tyle członkowie zarządu, rady nadzorczej, likwidatorzy odpowiadają względem spółki w pełnej wysokości, nawet jeśli zostali zatrudnieni na umowę o pracę.Zawieranie i rozliczanie kontraktów podczas pandemii - odstąpienie od kontraktu - Umowy korzystne w dobie COVID-19
Treść, Klauzule, Warunki, Zabezpieczenia, Forma dokumentowa- Odstąpienie umowne Warunki zwolnienia od odpowiedzialności za niewykonanie umowy międzynarodowej
Skuteczny program sędziego - Jak uniknąć problemów ?
 • Tylko poprawnie skonstruowana umowa handlowa umożliwi skuteczne dochodzenie swoich praw, jeśli usługa zostanie niewłaściwie wykonana, bądź któraś ze stron nie wywiąże się ze zobowiązań.
 • Certyfikat ukończenia
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie radców prawnych - dyplom z zaznaczoną liczbą godzin oraz podpisem sędziego pozwala na uzyskanie punktów w OIRP


  27.07.2021

  Sędzia Leszek Ciulkin  Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, zagadnień dotyczących spółek oraz elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Wizytator ds gospodarczych  Założenie 1. Zawieranie umów w pandemii
  ZAWIERANIE UMÓW to dpowiedzialność, która nie odnosi się wyłącznie do stosunków zewnętrznych, ale również wewnętrznych, w szczególności względem spółki, w której dana osoba sprawuje swoje funkcje. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują szczególną podstawę odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) oraz likwidatorów względem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 293 Kodeksu Spółek Handlowych) i spółki akcyjnej (art. 483 Kodeksu Spółek Handlowych). Osoby te odpowiadają wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki, chyba że nie ponoszą winy.

  Założenie 2. - Uprawnienia kontraktowe i śrdoki egzekwowania umów a)Jak powinna wyglądać dobrze skonstruowana i zawarta umowa? b)Jak czytać i gdzie szukać pułapek w umowach handlowych przygotowanych przez kontrahentów? c)Co trzeba wiedzieć o swoim kontrahencie przed zawarciem umowy i gdzie szukać informacji o jego sytuacji prawnej i finansowej? d)Jak zawrzeć ważną umowę bezpośrednio i na odległość? e)Jakie znaczenie mają oferta i zamówienie, kiedy dochodzi do zawarcia umowy? f)Jak zabezpieczyć wykonanie umowy i uninąc nieterminowej płatności ? g)Kiedy można ponosić odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich?

  Założenie 3. Modyfikacja przez sąd vs Odstąpienie vs Zwolnienie z odpowiedzialności za niewykonanie umowy międzynarodowej
  Problemy z realizacja umowy z uwagi na wzrost kosztów po stronie wykonawcy - Zawarte w umowie zapisy, dotyczące powinności każdej ze stron, określają ich prawa i obowiązki. Powinny one być jasne i przejrzyste oraz zapisane tak, aby każda ze stron nie miała wątpliwości w zakresie jej uprawnień  i powinności.
  Warunki zwolnienia od odpowiedzialności za niewykonanie umowy międzynarodowej w świetle art. 79 konwencji wiedeńskiej.

  9.15 Początek 27.07.2021


  Sędzia Leszek Ciulkin

  Covid-19 i Wykonywanie umów:

  Modyfikacja umowy
  1. vis maior ( SIŁA WYŻSZA )
  2. podstawy do modyfikacji umowy min. z uwagi na covid-19.
  3. Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej
  4. Czy kontrahent może uniknąć zapłaty odszkodowania ?
  5. Problemy z realizacją umowy z uwagi na wzrost kosztów po stronie wykonawcy

  Krajowy Rejestr Zadłużonych od 1.12.2021

  Krajowy Rejestr Zadłużonych ma prowadzić w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości. KRZ ma być jawny. Każdy ma mieć prawo zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi . Spowoduje to, że dostęp do danych zawartych w KRZ będzie bardzo prosty. Z możliwości tych będą mogli korzystać m.in. kontrahenci czy pracodawcy. Z łatwością będzie można sprawdzić dane partnera biznesowego czy pracownika.

  1. Krajowy Rejestr Zadłużonych jako źródło informacji:
   • o przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
   • o osobach wobec, których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz z innych przyczyn o charakterze stygmatyzującym zostały wpisane do Rejestru.
  2. Zakres informacji ujawnianych w Rejestrze.
  3. Zasady korzystania z Rejestru.

  1. Kluczowe warunki UNIKANIA BŁĘDÓW W ZAKRESIE DANYCH FORMALNYCH UMÓW

  Orzecznictwo potwierdza - niewystarczające jest przyjęcie na siebie „pełnej” odpowiedzialności bez dokładnego jej określenia. Dopuszczalne jest również umowne uzgodnienie łagodniejszego reżimu odpowiedzialności, choć również takie postanowienia będą mieć swoje ograniczenia. Nieważne będzie zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie. Strony mogą zarówno wyłączyć swoją odpowiedzialność za określone postacie szkody (np. za utracone korzyści), wprowadzić kwotowo górne granice odpowiedzialności czy też postanowić, że naprawienie szkody wynikającej ze zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę kary umownej.


   Zatory płatnicze vs COVID-19


  1. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych → Realizacja obowiązku


  2. konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich brak,
  3. zasady reprezentacji stron i ich weryfikacja,
  4. znaczenie preambuły w umowie,
  5. rodzaje umów handlowych,
  6. klasyfikacja umów handlowych,
  7. typowe umowy handlowe
   • umowa sprzedaży,
   • umowa dostawy
   • umowa zlecenia
   • umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane)
   • umowa na wyłączność

   • umowa o świadczenie usług


  Najczęstsze błędy w umowach handlowych.

  UNIKANIE BŁĘDÓW

  2. TRYB I FORMY ZAWIERANIA UMÓW

  INTERNET
  1. oferta i jej przyjęcie
  2. rokowania
  3. negocjacje
  4. aukcja – przetarg
  5. umowy zawierane przez internet
  6. e-mail
  7. podpis na umowie
  Błędy w umowach

  3. UMOWA PRZEDWSTĘPNA CZY LIST INTENCYJNY?

  1. jakie ma znaczenie i konsekwencje ma list intencyjny?
  2. czy i kiedy trzeba spisać umowę przedwstępną?
  3. co w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej?  Um. Przedwstępna
  List intencyjny


  4. ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY.

  Oferta
  1. Proces ofertowy i prawne aspekty oferty.
  2. Oferta handlowa sprzedającego a oferta kupującego.
  3. Zamówienie zmieniające warunki ofertowe.
  4. Niebezpieczeństwa związane z ofertami.
  5. Milcząca akceptacja oferty.
  6. Wycofanie się z wiążącej oferty

  5. Zabezpieczenia wykonania umowy →UNIKNIĘCIE NIETERMINOWYCH PŁATNOŚCI

  Zabezpieczenie
  1. formułowanie różnego rodzaju zabezpieczeń finansowych,
  2. wykorzystanie postanowień ustawy o terminach płatności,
  3. uprawnienia rękojmiane, reklamacja, gwarancja jakości,
  4. zabezpieczenie odroczonej płatności (kredytu kupieckiego),
  5. zabezpieczenie wykonania zobowiązań reklamacyjnych, w tym z tytułu gwarancji jakości,
  6. zaliczka i zadatek - zabezpieczenie płatności a zwrot zaliczki i zadatku.
  7. płatność z góry  6. KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW - przedmiot umowy i obowiązki stron

  Przedmiot- Treść
  1. Określanie przedmiotu umowy
   • towar
   • usługa,
   • ilość i jej zmiany
  2. CENA - Klauzule waloryzacji ceny oraz warunki ich użycia.

  7. PRAWIDŁOWE FORMUŁOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIE WYKONANIE

  • Formułowanie klauzul kar umownych. Używanie terminów zwłoka i opóźnienie w wykonaniu umowy.
  • Klauzule siły wyższej.
  • Wskazanie sądu państwowego lub arbitrażowego.
  • Formułowanie klauzuli poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy.
  • Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej.

  → Zadanie - ANALIZA WARUNKÓW UMOWY.

  8. PUŁAPKI i NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY W UMOWACH.

  Pułapki i błędy
  • Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych jedynie na stronie www.
  • KARY UMOWNE - Pułapki związane z karami umownymi.
  • Manipulacje przy wyborze sądu.
  • Niebezpieczeństwa związane z możliwością zmiany postanowień umownych.

  9. WADLIWOŚĆ WYKONANIA UMOWY A PRZESTĘPSTWO OSZUSTWA

  • czy można rozpoznać oszustwo ?
  • granice ryzyka gospodarczego - Jak zapobiec oszustwu ?

  10. UJEMNY INTERES UMOWNY- ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDKONTRAKTOWA

  • Fałszywy pełnomocnik
  • Odszkodowanie w ramach ujemnego interesu umownego
  • Naprawienie szkody

  Konsekwencje spotkać mogą osoby, które podpiszą umowę w cudzym imieniu bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego zakresu, chyba że mocodawca potwierdzi umowę. W przypadku tzw. fałszywego pełnomocnika, możliwość konwalidacji czynności prawnej poprzez potwierdzenie umowy przez mocodawcę nie budzi wątpliwości, o tyle pod znakiem zapytania pozostaje czy również w przypadku działania jako organ, w braku umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu, możliwość potwierdzenia umowy przez zarząd jest dopuszczalna

  Naprawienie szkody

  Rękojmia - co uwzględnia

   Skutki
  • wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) ; wady prawne (towar nie należy do sprzedawcy) - sprzedaż towarów,
  • wada wykonanego dzieła - umowa o dzieło
  • obiektów budowlanych - umowy o roboty budowlane,
  • wada wynajmowanego lokalu - umowa najmu

  11. Uprawnienia kontraktowe i środki terminowego egzekwowania umów/ kontraktów - Wypowiedzenie

  Uprawnienia Kontraktowe
  1. Jak odstąpić od umowy ?
  2. Jak żądać naprawienia szkody ?
  3. Roszczenie odszkodowawcze.
  4. Roszczenie wynikające z rękojmi,
  5. Roszczenie z gwarancji.
  6. Roszczenia ex delictu - na wypadek chęci wyrządzia zkody swoim działaniem.
  7. Wypowiedzenie umowy

  12. Odstąpienie umowne (także w formie dokumentowej).

  Odstapienie
  Odstępne to pewna odmiana umownego prawa odstąpienia od umowy. Strony mogą się umówić, że skorzystać z odstąpienia od umowy można dopiero po zapłaceniu oznaczonej sumy pieniężnej, tzw. odstępnego. Zapłata powinna nastąpić dopiero w momencie skorzystania z prawa do odstąpienia. Odstępne ma tak naprawdę charakter odszkodowawczy. Jest to pewien sposób na wyrównanie strat tej stronie, która liczyła, że umowa dojdzie do skutku. Kwotę odstępnego określają strony.


  • Odstąpienie umowne VS Modyfikacja w dobie pandemii
  • Wypowiedzenie umowy

  13. Skutki odstąpienia od umowy.

  Odstąpienie od umowy skutkuje tym, że umowę uważa się za nie zawartą. To co strony sobie nawzajem świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, czyli w granicach normalnego użytkowania. Za czas korzystania z rzeczy albo usługi należy się stosowane wynagrodzenie.

  14. Naprawienie szkody (ex delicto, ex contractu).


  Umowa międzynarodowa

  15. Zwolnienie z odpowiedzialności za niewykonanie umowy międzynarodowej

  • Warunki zwolnienia od odpowiedzialności za niewykonanie umowy międzynarodowej w świetle art. 79 konwencji wiedeńskiej.
  • Konwencja ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów między stronami mającymi siedziby handlowe w różnych państwach, na terenie których Konwencja obowiązuje.

  16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW vs UMOCOWANIE

  Odpowiedzialność vs Umocowanie

  Osoba podpisująca umowę musi być do tego należycie umocowana. Umocowanie takie wynikać może w szczególności z ustawy lub umowy/statutu spółki (w przypadku członków zarządu) lub stosownego pełnomocnictwa. Zgodnie natomiast z przepisami Kodeksu Cywilnego osoba, która zawarła umowę jako organ osoby prawnej nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, zobowiązana jest do zwrotu tego co otrzymała od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania.

  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: ANALIZA ZAPISÓW UMÓW.

  1. Praktyczna analiza zapisów umownych i wywołanych przez nie konsekwencji (na przykładach).
  2. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

  ZAGADNIENIA PORUSZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

  1. pytania
  2. przypadki indywidualne


  • Cel: TWORZENIE I ZAWIERANIE UMÓW
   UMOWY KORZYSTNE w dobie COVID-19 - TREŚĆ I WARUNKI
   KLAUZULE UMOWNE - Uprawnienia kontraktowe


   ZAWARCIE UMOWY - Umocowanie vs Odpowiedzialność
   ZABEZPIECZENIA UMOWY - egzekwowanie umów

  • CASUSY i PREZENTACJE
   analiza zapisów umownych wywołane przez nie konsekwencje
   BŁĘDY W UMOWACH - Jak pisać umowy korzystne dla firmy?


   Klauzule gwarancyjne oraz postępowania reklamacyjnego.
   ISTOTNE ELEMENTY UMÓW.

  • UJEMNY INTERES UMOWNY- ZATORY PŁATNICZE


    Jeśli przedsiębiorca jest dużą firmą, to jego kontrahent musi to wiedzieć. Obowiązkowe jest obecnie złożenie odpowiedniego oświadczenia drugiej stronie transakcji handlowej Oświadczenie trzeba złożyć w formie, w jakiej jest zawierana umowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia – tak wynika z brzmienia art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

   .

  • >

   CAUSY I PRZYKŁADY


   • umowa sprzedaży,
   • umowa dostawy
   • umowa zlecenia
   • umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane)
   • umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta)
   • umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta).

  • Share