Polskie Towarzystwo

  Prawa i Gospodarki
  Rynkowej


  Punkty za szkolenie
  • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego
  Sprawdż 5 minut z sędzią Kałużnym


  *Sędzia Kałużny na szkoleniu omawia zmiany wynikające z nowego projektu Ustawy o cudzoziemcach w oparciu o obowiązujące już rozwiązania, rozporządzenia ze szczególnym uwzględnieniem praktyki stosowania . Ponadto skupia się na aktualnych problemach: legalizacji, rotacji cudzoziemców - wynikających z aktualnych uwarunkowań gospodarczych i politycznych


  Rewolucja w zatrudnianiu w 2023 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce wyższych kar dla pracodawców, którzy zmuszają takie osoby do nielegalnej pracy - grzywna będzie zależała od liczby pracujących niezgodnie z przepisami i wyniesie nie mniej niż 500 zł od osoby. Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała łatwiejszy dostęp do elektronicznego systemu, w którym są informacje o firmach zatrudniających obcokrajowców. Tym samym kontrole będą szybsze i sprawniejsze. Rząd chce też decydować, jaki procent zatrudnionych mogą stanowić osoby z innych krajów. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, który został skierowany do konsultacji. ©? B9  MODUŁ 1: 9.00-11.30

  MODUŁ II: 11.45-13.30,


  ĆWICZENIE 1

  LEGALIZACJA PRACY


  MODUŁ III: 13.50-15.30


  ĆWICZENIE 2
  LEGALIZACJA POBYTU
  <
  MODUŁ IV: 15.45-18.00


  DELEGOWANIE W STATYSTYKACH
  Z szacunków Inicjatywy Mobilności Pracy wynika, że co roku około 10 tys. polskich firm deleguje do pracy za granicą ponad 500 tys. pracowników, z czego około 1 tyś. podmiotów wysyła do innych państw ponad 100 osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej oraz usługach opieki nad osobami starszymi. Warto jednak wiedzieć, kiedy świadczenie pracy poza granicami Polski należy uznać za oddelegowanie.
  CUDZOZIEMCY - EWIDENCJA
  W pierwszej połowie 2021r do ewidencji urzędów pracy wpisano 998 tys. oświadczeń o zatrudnieniu pracowników ze Wschodu. To o 63% więcej niż przed rokiem, gdy wybuchła pandemia, ale też o 18% więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku. Pracowników z Ukrainy jest jednak za mało. Alternatywą są pracownicy z Białorusi, których – jak szacują eksperci Personnel Service – jesteśmy w stanie przyciągnąć ok. 0,5 mln” – czytamy w komunikacie.
  Jak podaje Personnel Service, według statystyk ZUS, w czerwcu br. zarejestrowanych było 819 tys. cudzoziemców, o 100 tys. więcej niż w styczniu br. W I poł. liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła 232 tys., czyli o 34 tys. więcej r/r. Najwięcej zezwoleń na pracę otrzymali Ukraińcy, bo ponad 159 tys., zatem aż 68%. Obywatele Białorusi są na drugim miejscu – dla nich wydano ponad 16,5 tys. zezwoleń, o ponad 4,3 tys. więcej niż rok wcześniej.

  Nowa ustawa zatrudnianie cudzoziemców 2023 • Zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - pełna elektronizacja postępowania

 • Likwidacja testu rynku pracy
 • Doprecyzowanie pozostałych warunków udzielenia zezwolenia na pracę
 • Usprawnienie procedur w przypadku kontynuacji pracy cudzoziemca
 • Doprecyzowanie przepisów proceduralnych dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Zmiany w przepisach określających sposób wymiaru kary - zasada proporcjalności • Mobilność  Mobilność - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich lub z posiadania ważnej wizy wydanej zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego państwem obszaru Schengen, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia  Pracownik Transgraniczny  Mianem pracownika transgranicznego określa się osobę, która pracuje w innym, niż miejsce zamieszkania, państwie członkowskim. Pracownik taki wraca do kraju zamieszkania każdego dnia (Grenzgänger) lub co najmniej raz w miesiącu (Grenzpendelr). Pracownik transgraniczny musi być traktowany tak samo jak pracownicy w kraju w którym podjął pracę. Posiada on prawo do świadczeń podstawowych i dodatkowych. Do tej pierwszej grupy należą m. in. świadczenia w zakresie chorób, macierzyństwa, wypadków przy pracy, zasiłki czy świadczenia rodzinne.  SINGLE PERMITSingle Permit”, zwany też czasem „jednolitym zezwoleniem”, Zezwolenie jednolite pozawala na legalizację pobytu i pracy w ramach jednej procedury. O wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawsze wnioskuje osobiście cudzoziemiec, dla którego ma być wydane takie zezwolenie, a nie pracodawca (jak w przypadku zwykłych zezwoleń na pracę).Zezwolenie jednolite, wydane w formie jednego dokumentu, uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce. W takim przypadku cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (na przykład o wizę, a pracodawca – o zezwolenie na pracę.

  BLUE CARD → Zezwolenie dla cudzoziemca na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Uzyskanie Niebieskiej Karty wymaga od cudzoziemców spełnienia wyższych wymogów w porównaniu ze zwykłym zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę, w szczególności dotyczących kwalifikacji zawodowych, ale wiąże się też z dodatkowymi przywilejami. Przede wszystkim po upływie dwóch lat pobytu w Polsce na podstawie tego dokumentu jego posiadacz uzyskuje szerszy dostęp do rynku pracy. Może zmienić warunki zatrudnienia lub pracodawcę bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia


  Zatrudnianie cudzoziemców od A do Z po zmianach -warsztaty stacjonarne z ćwiczeniami
 • Zmiany w SPECUSTAWIE- Odrębna ścieżka zatrudniania Ukraińców
 • Legalizacja POBYTU i PRACY
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego z dniem 1.07.2023 / 24.08.2023, Specjalna ustawa: zmiany dla Ukraińców w latach 2023-2024 w Polsce – pobyt przedłużony 19 kwietnia 2023
 • Podejście Biznesowe
 • Rozwiązywanie problemów
 • SPECUSTAWA -UKRAINA
  Odrębna ścieżka zatrudniania UKRAIŃCÓW

  Zagadnienia praktyczne dotyczace LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW


  Sędzia Tomasz Kałużny

  Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE).


  ĆWICZENIE 1 - zezwolenie na pracę a uproszczone formy zatrudniania cudzoziemców (oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy),

  ĆWICZENIE 2 obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców, - modelowa praktyka stosowana w ramach zatrudniania cudzoziemców: uzyskanie przez pracodawcę zezwolenia na pracę lub złożenie oświadczenia o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania praca, a następnie uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt i pracę – obowiązek informacyjny pracodawcy i obowiązek informacyjny cudzoziemca,


  9.30 22.06.2023 Początek


  Sędzia Tomasz Kałużny  1. LEGALIZACJA PRACY A ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA - WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW:UMOWA ZLECENIE - UMOWA O DZIEŁO, O PRACĘ


  z danych MRiPS wynika, że z cudzoziemcami najczęściej zawierane są umowy zlecenia stanowiące niemal 70 % wszystkich zawartych w roku 2022 umów (511,8 tys.) 20,6 % stanowią umowy na czas określony (157,9 tys.) 4,8 % umowy na okres próbny (37 tys.) 3% umowy na czas nieokreślony (22,8 tys.)

  1. ZATRUDNIENIE na podstawie umów cywilnoprawnych:
   • Umowa zlecenia
    1. definicja zlecenia; co musi się znaleźć w umowie?
    2. jak uniknąć posądzenia o zastępowanie stosunku pracy umową zlecenia?
    3. szkolenie z zakresu BHP a zlecenie?
    4. zrównanie umów zlecenia i umów o pracę pod kątem ZUS;
   • Umowa o dzieło
    1. czy . kiedy , jak można stosować?
    2. definicja dzieła;
    3. kiedy można zawierać umowę o dzieło w zakładzie pracy?
    4. Umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem, staże z urzędów pracy
    5. zatrudnianie pracowników tymczasowych
  2. ZATRUDNIENIE PRACOWNICZE NA PODSTAWIE UMOWY I PRACĘ - w ramach stosunku pracy
   1. umowa na okres próbny
   2. umowa na czas nieokreślony czy określony
   3. stosunek służbowy
   4. umowy o pracę nakładczą
  3. OUTSOURCING
   1. zastępowanie pracowników tymczasowych outsourcingiem pracowniczym,
   2. outsouricing w różnych konfiguracjach
   3. zakaz konkurencji - zawierania umów z pracownikami o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy
  4. LEASING PRACOWNICZY
   1. leasing pracowniczy poprzez agencję pracy
   2. pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej

  2. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH ORAZ SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

  Najnowsze dane MRiPS: Pracodawcy: najchętniej korzystają z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi kolejną najczęściej wybieraną formą legalizacji zatrudnienia cudzoziemców są powiadomienia o powierzeniu pracy kolejne formy to zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę

  Korzystanie ze swobody przepływu pracowników vs pełen dostęp do rynku pracy

  • Zatrudnianie obywateli państw trzecich
  • Legalny pobyt a zezwolenie na pracę i zatrudnienie cudzoziemca
  • Obowiązek weryfikacji tytułu pobytowego

  POZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ (typu A, B, C, D, E i S)

  • WARSZTAT - UZYSKANIE ZEZWOLENIA

  • ZWOLNIENIE Z TESTU RYNKU PRACY- kryteria wojewódzkie - Zwolnienie krajowe, zwolnienia inne (obywatele 6 państw)
  • Zezwolenie na pracę sezonową - ścieżka krajowa i ścieżka zagraniczna
  • ZEZWOLENIE JEDNOLITE na pobyt czasowy i pracę
  • Inne zezwolenia na pobyt czasowy z opcją wykonywania pracy

  OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - PRZEPROWADZENIE PROCEDURY Z ?OŚWIADCZENIA? NA ZEZWOLENIE NA POBYT/PRACĘ.

  • Procedura oświadczeniowa - obowiązki pracodawcy
  • Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia
  • Zliczanie okresów pracy na oświadczenia
  • Sytuacje nie wymagające uzyskania nowego oświadczenia
  • Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania oświadczenia.
  • Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowa-nia oświadczenia

  OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAMACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

  • obowiązek pracodawcy poinformowania powiatowy urząd pracy o podjęciu przez cudzoziemca pracy (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia wskazanej w oświadczeniu)
  • obowiązek zawarcia z cudzoziemcem pisemnej umowy (uprzednie przedstawienie cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca)
  • obowiązek przechowywania kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca, zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych

  PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMOWY O PRACĘ

  • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
  • Czy strony umowy o pracę mają nieograniczoną swobodę w określeniu prawa właściwego
  • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
  • Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość

  PODLEGANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM

  3. LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA › PRAKTYKA I ĆWICZENIA

  SPECUSTAWA DOT. OBYWATELI UKRAINY - SPECJALNA ŚCIEŻKA ZATRUDNIANIA OBYWATELI UKRAINY

  Powiadomienie składa pracodawca lub jego pełnomocnik (wzór upoważnienia) do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca.  • Obywatele Ukrainy, którzy nie podlegają pod ustawę o pomocy obywatelom ukrainy
  • Kiedy obywatel Ukrainy traci status UKR?  SPECUSTAWA - NOWELIZACJA 2023

  • Usankcjonowanie dokumentu elektronicznego dostępnego w aplikacji Diia.pl (odpowiednik mObywatela dla ukraińskich uchodźców) jako dokumentu pobytowego ukraińskich uchodźców. Dokument ten wraz z dokumentem podróży będzie uprawniał obywatela Ukrainy do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
  • usunięcie przepisu o specjalnym trybie wydawania uchodźcom zezwoleń na pobyt czasowy.

  Nowelizacja SPECustawy wprowadza wyłączenie obywateli Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej (ochrony tymczasowej) na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, od uprawnienia pobytowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy specjalnej (nowy art

  • Zgoda na pobyt czasowy od 1 kwietnia 2023 roku - będą mogli występować ukraińscy uchodźcy, którzy podjęli pracę lub prowadzą działalność gospodarczą. "To wyjście naprzeciw oczekiwaniom uchodźcom, którzy chcą zaplanować życie w Polsce na dłużej" – tłumaczył wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.
  • Zmienią się także zasady rejestracji obywateli Ukrainy. Uchodźcy od przybycia do Polski będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Ci, którzy już przyjechali do Polski po rosyjskim ataku, a jeszcze nie złożyli takiego wniosku, będą mieli na to 30 dni od wejścia w życie noweli. Dotychczas termin na rejestrację w systemie PESEL wynosił 90 dni od wjazdu do Polski.
  • wydłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce zgodnie z prawem przed wojną. Obecnie ustawa zapewnia im legalność pobytu do końca bieżącego roku.


  Przedłuzenie do 19.03.

  Specjalna ustawa z 19.04.2023: zmiany dla Ukraińców w latach 2023-2024 w Polsce – pobyt przedłużony do 4 marca 2024;

  12.04.2023 Sejm przegłosował nowelizację Specjalnej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy wyjechali do Polski w związku z wojną. W art. 12 dokumentu Sejm przyjął następujące poprawki:

  • obywatel Ukrainy, który przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.,
  • pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę należącą do powyższej kategorii
  • Obywatelu Ukrainy, który posiada Kartę Polaka i legalnie przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r.
  • Kto ponadto może legalnie przebywać w Polsce dłużej?

  ZMIANY W SPECUSTAWIE - COVID-19 - Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1.07.2023 / 24.08.2023


  1. Procedury kontyunowania zattrudnienia cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego
  2. przedłuzenie legalności pobytu

  Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach od 7.04

  Uproszczona procedura min. możliwość wydania (i zwolnienia z opłaty za wydanie) – w nowej tymczasowej i uproszczonej procedurze – polskiego dokumentu podróży cudzoziemcowi, Większe uprawnienia Strazy granicznej. Komendant Główny Straży Granicznej będzie właściwy do umieszczania, usuwania i aktualizowania wpisów w SIS do celów powrotu, a komendanci oddziałów i placówek Straży Granicznej do inicjowania i przeprowadzania dotyczących tych wpisów konsultacji z innymi państwami członkowskimi korzystającymi z SIS, już w odniesieniu do decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanych (albo utrzymanych w mocy w całości lub w części) od dnia 7 marca 2023 r., albowiem eksploatacja SIS zgodnie z nowymi zasadami, mocą decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, rozpoczęła się w tym dniu.

  WIZY PRZEZNACZONE TYPOWO DO WYKONYWANIA PRACY NA TERYTORIUM POLSKI

  • 05a w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wpisanego do ewidencji przez powiatowy urząd pracy;
  • 05b praca sezonowa;
  • 06 w celu wykonywania pracy, której nie obejmują powyższe wizy, tj. najczęściej na podstawie zezwolenia na pracę.
  • wiza typu C wiza Schengen, krótkoterminowa
  • wiza typu D wiza krajowa, długoterminowa, niezależnie od celu jej wydania
  • Cele wiz uprawniające do podjęcia pracy
  • Przedłużanie wiz
  • Zezwolenie na pobyt czasowy

  RUCH WIZOWY VS BEZWIZOWY A KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA / PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA PO ODWOŁANIU STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO Z DNIEM 24.08.2023

  • Wizy krajowe i dotychczasowe pobyty po odwołaniu stanu zagrozenia epidemicznego COVID 19
  • Ruch bezwizowy i zmiana pobytu po odwołaniu stanu zagrozenia epidemicznego COVID 19
  • Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
  • Obywatele Wielkiej Brytanii w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wiz krótko i długo-terminowych.
  • Wizy zwalniające z pracy i wizy dla Białorusi/ UKRAINY
  • Wizy nieuprawniające do pracy.
  • Kwestia odmów wiz dla małżonków.
 • Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. procedurze

  SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ NA POBYT CZASOWY

  1. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy:
   • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
   • w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
   • w celu korzystania z mobilności,
   • w celu wykonywania pracy cudzoziemca delegowanego
  2. Zezwolenie na pobyt stały
  3. Karta pobytu
  4. Karta Polaka
  5. Wymagane dokumenty pobytowe
  6. certyfikat rezydencji
  7. ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
   • KARTA POBYTU - wzór
   • Świadectwa pracy
   • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)

  PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

  1. STEMPEL - LEGALIZUJE POBYT CUDZOZIEMCA W POLSCE
  2. Dyrektywa 2009/52/WE z dnia 18.06.2009 przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich - ustawa z dnia 15.06.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769):

   • obowiązek sprawdzania legalności pobytu
   • obowiązek informowania o zatrudnieniu cudzoziemców
   • obowiązek realizacji roszczeń pracowniczych (domniemanie istnienia stosunku pracy i domniemanie wysokości wynagrodzenia)

  ZEZWOLENIA POBYTOWE

  • Zezwolenie na pobyt czasowy (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na okres ważności nie przekraczający 3 lat.
  • Zezwolenie na pobyt stały (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia)- wydawane na czas nieoznaczony
  • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) wydane na czas nieoznaczony (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia) - Wydawane na czas nieoznaczony
  • ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
  • KARTA POBYTU - wzór
  • Świadectwa pracy
  • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)
  • certyfikat rezydencji

  NIEBIESKA KARTA UE

  Niebieska Karta UE › Zezwolenie dla cudzoziemca na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Uzyskanie Niebieskiej Karty wymaga od cudzoziemców spełnienia wyższych wymogów w porównaniu ze zwykłym zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę, w szczególności dotyczących kwalifikacji zawodowych, ale wiąże się też z dodatkowymi przywilejami. Przede wszystkim po upływie dwóch lat pobytu w Polsce na podstawie tego dokumentu jego posiadacz uzyskuje szerszy dostęp do rynku pracy. Może zmienić warunki zatrudnienia lub pracodawcę bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia

  UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW

  Ubezpieczenia cudzoziemców Koordynacja w odniesieniu do zasad, zatrudnienie w krajach członkowskich, delegowania, umów międzynarodowych Określenie ustawodawstwa właściwego oparte jest na zasadzie miejsca wykonywania pracy (tzw. zasada lex loci laboris), zgodnie z którą osoba podlega zabezpieczeniu społecznemu państwa
  • zasada jednego ustawodawstwa,
  • zasada równego traktowania,
  • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
  • zasada zachowania praw nabytych,
  • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
  • pracownicy delegowani,
  • pracownicy transportu międzynarodowego,
  • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
  • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
  • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
  • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

  WZAJEMNE RELACJE ZATRUDNIENIA PRACOWNICZEGO I POZAPRACOWNICZEGO - ZBIEG UMÓW O PRACĘ

  • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami
  • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem
  • Kilka zleceń
  • Dwa zlecenia jednocześnie

  4.POLSKA JAKO PAŃSTWO WYSYŁAJĄCE I PRZYJMUJACE - OBYWATELI UKRAINY I INNYCH PANSTW

  Delegowanie z Polski

  • możliwość wyboru prawa a warunki ZATRUDNIENIA bez wzgledu na stosowane prawo
  • Dyrektywa 96/71/WE z dnia 16.12.1996 dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywa 2014/67/UE z dnia 15.05.2014 w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE - ustawa z dnia 10.06.2016 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U.2016.868) oraz dyrektywa ?nowelizująca? 2018/957 z dnia 28.06.2018 zmieniająca dyrektywę 96/71 (transpozycja do dnia 30.07.2020)
  • Delegowanie do Niemiec z firmy zarejestrowanej w Polsce
  • mOBLINOŚĆ
  • DELEGOWANIE Z PAŃSTW POZAUNIJNYCH

  • Delegowanie do POLSKI z poza UE min UKRAINA
 •