Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


Pliki i formularze
 • Certyfikaty

  Certyfikaty - Zaświadczenia z podpisem prelegenta , logo organizatora , zakresem tematycznym , dokładną liczbą dni i godzin - uznawane min przez OIRP

 • Cel szkolenia

  Uczestnicy szkolenia pogłębią umiejętność diagnozowania i wykorzystywania błędów konkurentów oraz poznają skuteczne metody zdobywania zamówień i wygrywania przetargów.

ZAPOWIEDŻ SZKOLENIA-prezentacja ligthtbox

Ćwiczenia z wygrywania przetargów i zamówień publicznych
Ćw 1. Tworzenie wygrywającej oferty
Ćw 2. SIWZ-dokumentacja, kosztorys i cena ofertowa
Cw 3. Skuteczne odwołanie
Sprawdzony program szkolenia - świetne receznzje
 • JAK SKUTECZNIE KONKUROWAĆ NA RYNKU ZAMÓWIEŃ
 • PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE
 • Fazy postepowania: Od Ogłoszenia poprzez Ofertę do Umowy
 • Szczególne KNOW HOW
  » Omawiana będzie nowelizacja w zakresie podwykonawstwa, w tym w szczególności:
  • Ograniczenie wyłącznie kryterium cenowego
  • Modyfikacja zasad ustalania rażąco niskiej ceny
  • zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby osob trzecich.

  » Pozyskaj KNOW-HOW , które pzowoli przygotować przed nowym rozdaniem funduszy UE i wykorzystać błędy konkurencji

  » Kompleksowe szkolenie o systemie zamówień publicznych z omówieniem procedur i dokumentacji przetargowej

  17.06.2015

  Rober Siwik - JARA & PARTNERS

  Prawnik z dużym doświadczeniem z międzynarodowej kancelarii JARA & PARTNERS. w Warszawie, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa handlowego oraz arbitrażu. Systematycznie występuje jako pełnomocnik stron procedur odwoławczych w zakresie zamówień publicznych (po stronie wykonawców oraz zamawiających), m.in. w największych krajowych przetargach z branży energetycznej, budowlanej oraz transportu kolejowego. Przewodniczący komisji ds zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. Członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, arbitrażu oraz prawa zamówień publicznych. We wrześniu 2013 r. został uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w prestiżowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra”,

  PROGRAM

  Szczególne KNOW-HOW
  • Ograniczenie wyłącznie kryterium cenowego
  • Modyfikacja zasad ustalania rażąco niskiej ceny
  • Zmiana w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby osób trzecich.
  • możliwość korzystania przez zamawiających ze wzorów dokumentów
  • Skuteczne odwołanie - wykorzystanie błędów i słabych punktów konkurencji

  9.30 Początek  CZĘŚĆ I - JAK SKUTECZNIE KONKUROWAĆ NA RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRZETARGÓW ?

  • określenie zakresu regulacji zamówień publicznych?
  • zestawienie aktów prawnych?
  • podstawowe pojęcia zamówień publicznych (zamawiający, wykonawca, usługi, dostawy,
  • roboty budowlane, zamówienie publiczne)?
  • podstawowe zasady zamówień publicznych kiedy stosujemy a kiedy nie stosujemy ustawy PZP
  • podstawowe dokumenty zamówień publicznych?
  • fazy postępowania o udzielnie zamówienia (przygotowanie postępowania, ogłoszenie,
  • kwalifikacja wykonawców, oferta, ocena ofert, środki ochrony prawnej, zawarcie umowy,
  • wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego) – rola wykonawcy na poszczególnych etapach postępowania?
  • typy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego?

  13.00- 13.40 lunch


  CZEŚĆ II: PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE


  W tej części szkolenia uczestnicy pozyskają umiejętności w zakresie udziału w postępowaniu


  oraz zasad sporządzania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz niewadliwych ofert:

  *Praktyczne sposoby pozyskiwania informacji o zamówieniach publicznych i dekodowania treści
  • określenie warunków udziału w postępowaniu w dokumentacji przetargowej (SIWZ, ogłoszenie) z uwzględnieniem zasad jawności oraz konkurencyjności - wyjaśnienia treści SIWZ; kryteria oceny ofert; dokumenty przedmiotowe w zamówieniach publicznych
  • opis przedmiotu zamówienia i ustalanie wartości szacunkowej zamówieniajak liczyc wartośc zamowienia
  • zakres i forma dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy (w tym od wykonawców z siedzibą za granicą oraz korzystających z potencjału podmiotów trzecich); uzupełnianie oświadczeń i dokumentów
  • konsorcjum oraz podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
  • problematyka polegania na zasobach innych podmiotów; udostępnianie referencji podmiotów trzecich; pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów (art. 26 ust. 2b PZP)
  • ocena „rzetelności” wykonawcy do wykonania zamówienia
  • wadium w zamówieniach publicznych; przedłużanie terminu związania ofertą
  • zastrzeżenie tajności dokumentów przetargowych a zasada jawności postępowania
  • zasady sporządzania niewadliwych ofert i wzory formularzy ofert stosowanych w zamówieniach publicznych
  • wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz odrzucenie oferty

  przykłady ogłoszeń o zamówieniu i praktyczna umiejętność ich zrozumienia


  ćwiczenia ze sporządzania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz ofert + wzór
  CZĘŚĆ III: ŚRODKI ODWOŁAWCZE W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


  W tej części szkolenia uczestnicy pozyskają umiejętności w zakresie warunków udziału w postępowaniu


  oraz zasad sporządzaniawniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz niewadliwych ofert:
  • dopuszczalność korzystania ze środków ochrony prawnej (wartość zamówienia, interes prawny, interes w uzyskaniu zamówienia)
  • zakres przedmiotowy odwołania, podmioty uprawnione do wniesienia odwołania terminy wniesienia odwołania, wymagania formalne wniesienia odwołania, przystąpienia do postępowania odwoławczego, opozycja przeciwko przystąpieniu wykonawcy, zagadnienia proceduralne rozpatrzenia odwołania oraz postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą (terminy rozpoznania odwołania, skład orzekający, postępowanie dowodowe, wyłączenie jawności postępowania), odrzucenie odwołania, oddalenie/uwzględnienie odwołania, wykonalność orzeczenia, koszty postępowania odwoławczego
  • podmioty uprawnione do wniesienia skargi oraz termin wniesienia skargi, wymagania formalne skargi (skarga jako pismo procesowe, opłata od skargi, obowiązek przesłania odpisów skargi); zagadnienia proceduralne rozpatrzenia skargi; odrzucenie skargi, oddalenie/uwzględnienie skargi; koszty postępowania skargowego

  WARSZTAT – SPORZĄDZENIE PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO, OPOZYCJI


  PRZECIWKO PRZYSTĄPIENIU WYKONAWCY, ODWOŁANIA DO KIO ORAZ SKARGI DO SĄDU OKRĘGOWEGO  CZĘŚĆ IV: ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


  * W IV części uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu konstrukcji umowy o udzielnie zamówienia publicznego, uwarunkowań dotyczących współkształtowania jej postanowień przez wykonawcę, jak również zasad jej wykonywania:
  • specyfika umów w sprawie zamówienia publicznego; obligatoryjne postanowienia umowy; ograniczenie swobody wyboru i zmiany wykonawcy;
  • dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne; powództwo o stwierdzenie nieważności zmian do umowy

  WARSZTAT – SPORZĄDZENIE PRZYKŁADOWYCH KLAUZUL UMOWNYCH  • Konsultacje i pytania w trakcie warsztatu

  18.30 Zakończenie całych warsztatów / dyplomy  • Cel: Wygranie Przetargu
   Skuteczne ogłoszenie, kwalifikacja wykonawców, spełnienie kryterium
   Skuteczna oferta i ocena oferty


   Zawarcie i wykonanie umowy - pozyskanie zamówienia
   Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji - środki ochrony prawnej


  • Analiza szans i słabych stron konkurencji

   Spełnienie warunków ogłoszenia - skuetczne odwołania i wykorzystanie błędu i słabych stron konkurencji .... Szkolenie odpowie na pytanie co robic aby cena nie była jedynym warunkiem wygrania przetargu ? , Od początku 2015 roku zostało ogłoszonych 130 tys. przetargów oraz zleceń a ich liczba gwałtownie rośnie wraz z dopływem funduszy unijnych.

   Rober Siwik Jara & Partners.

  • Nowelizacja Ustawy PZP


   • Ograniczenie wyłącznie kryterium cenowego
   • Modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby osob trzecich.
   • Wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowowiązków zawodowych
   • Wprowadzenie mozliowści korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów
   • zmiany w zakresie zatrzymania wadium

   .
  • .

  • Share
   
    Telefon

  22 4879511

  Tel. kom.

  694 771413
  Co omawiamy

  Centrum Giełdowe - Miejsce szkolenia