Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPunkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego

MODUŁI-III:9.00-14.00
LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA - JAKA UMOWA DLA CUDZOZIEMCA ?

Praca sezonowa vs oświadczenie o powierzeniu pracy. Kiedy umowa zlecenie może być uznana za umowę o pracę ? Jakie ma to znaczenie przy przedłużaniu umowy. Aż 40% polskich firm deklaruje zatrudnianie cudzoziemców. Producenci rolni od maja 2018 mogą zatrudniać swoich pracowników na podstawie nowego rodzaju umowy - o pomocy przy zbiorach.


MODUŁIV: 14.40-15.30UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW →UBEZPIECZENIE PRACOWNIKA TRANSGRANICZNEGO

Mianem pracownika transgranicznego określa się osobę, która pracuje w innym, niż miejsce zamieszkania, państwie członkowskim. Pracownik taki wraca do kraju zamieszkania każdego dnia (Grenzgänger) lub co najmniej raz w miesiącu (Grenzpendelr). Pracownik transgraniczny musi być traktowany tak samo jak pracownicy w kraju w którym podjął pracę. Posiada on prawo do świadczeń podstawowych i dodatkowych. Do tej pierwszej grupy należą m. in. świadczenia w zakresie chorób, macierzyństwa, wypadków przy pracy, zasiłki czy świadczenia rodzinne.


MODUŁ V-VII :15.30PRACA NAJEMNA I STATUS PODATKOWY

Konwencja MLI już od 1.01.2019 ! - zmiana umów o UPO a w szczególności metod eliminacji podwójnego opodatkowania, nowe obowiązki płatników i podatników wobec polskich organów podatkowych od 1 stycznia 2019 r.


MODUŁVII-IX : 17.30


Opodatkowanie dochodów z umów cywilnoprawnych

Istnieje ryzyko, że dochody cudzoziemca mogą zostać dwukrotnie opodatkowanie, w przypadku gdy dwa kraje mają prawo do opodatkowania tego dochodu Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow- skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.

Zarząd / Dyrektor

Kraj, w którym spółka ma siedzibę, może opodatkować premie i inne dochody związane z tą funkcją. Wszelkie świadczenia rzeczowe związane z pełnieniem tej funkcji (np. opcje na akcje lub samochód firmowy) mogą zostać uznane za część wynagrodzenia. Opodatkowanie zarządu- cudzoziemiec w zarządzie polskiej spółki kapitałowej Zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadkach gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego. Przedstawiamy również informacje, kiedy świadczenie dla członka zarządu może zostać uznane za koszt podatkowy,

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW →OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE→ Optymalizacja ZUS i US
 • Procedury zatrudniania i ochrona cudzoziemców
 • Legalizacja pobytu
 • ANALIZA spraw i pouczeń na stronie Urzędów Wojewódzkich
 • Podejście Biznesowe
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • umowy cywilnoprawne
 • samozatrudnienie
 • praca tymczasowa vs outsourcing
 • kontrakty menadżerskie
 • kiedy umowa cywilnoprawna może być uznazna za umowę o pracę ?
 • umowa o pracę na okres próbny i zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony;
 • pracownicy transgraniczni
  » Zasady obowiązujące od 1.01.2018 rozwiązania praktyczne oraz ustawa o mobilności cudzoziemców w ramach przedsiębiorstwa z 24.11.2017
  » Poznaj zakres polskiego prawa pracy w kontekscie zatrudniania cudzoziemców optymalizacji kosztów zatrudnienia.

  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW →OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE → Optymalizacja ZUS i US


  12.06.2019 godz. 9.00

  Sędzia Tomasz Kałużny

  Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE).

  Marcin Podżorski

  Doradca podatkowy

  → Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobył pracując w międzynarodowych firmach doradczych tzw. „Wielkiej Piątki" (Deloitte & Touche Sp. z o.o. oraz Ernst & Young Sp. z o.o.). Współpracował również z międzynarodową GLN (Gide Loyrette Nouel).

  Założenie 1. OPTYMALNA FORMA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA → Legalizacja pobytu i ochrona prawa cudzoziemców

  Założenie 2.OPTYMALNA FORMA OPODATKOWANIA i UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW- METODY ELIMINACJI PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA:- OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH i SAMOZATRUDNIENIA

  Założenie 3. ANALIZA PROBLEMÓW MUW → FORMY OCHRONY CUDZOZIEMCÓW FAQ → Najczęściej zadawane pytania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców; przedstawienie wymaganych formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt czasowy i pracę (wraz z wymaganymi załącznikami) oraz wniosków o wydanie i przedłużenie zezwolenia na pracę.


  9.00 Początek


  Sędzia Tomasz Kałużny

  Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca: WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA

   • Umowa o pracę
  1. Nawiązywanie relacji "pracowniczych" na podstawie umów cywilnoprawnych:
   • Umowa zlecenia
   • Umowa o dzieło
   • kontrakty managerskie
   • Umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem
   • jak zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni ?
   • zatrudnianie pracowników tymczasowych, odbywanie stażu z urzędu pracy i praktyk absolwenckich
   • ,
   • Outsourcing w róznych konfiguracjach

  SAMOZATRUDNIENIE

  -
  • podejmowanie przez osobę fizyczną prowadzenia działalności gospodarczej,
  • status przedsiębiorcy
  • zawieranie umów o świadczenie usług
  • uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych.


  Legalizacja zatrudnienia: ZEZWOLENIA i OŚWIADCZENIA  praca sezonowa
  1. Nowe przepisy umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców przy pracach w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (zamiast stosowanych dotychczas oświadczeń i zezwoleń na pracę)
   • rolnictwo
   • ogrodnictwo
   • turystyka
  2. Nowa umowa cywilnoprawna o pomocy przy zbiorach.
  3. przedstawienie i omówienie "krok po kroku" procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową
  4. warunki wydawania zezwoleń na pracę sezonową
  5. obowiązki pracodawcy w ramach zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową
  6. przedstawienie najczęściej występujących stanów faktycznych - pytania i odpowiedzi

  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi / PRZEDŁUŻENIE - JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?


  1. obowiązujące od 2018 roku zmiany przepisów dotyczących tzw. procedury oświadczeniowej, najprostszej i najczęściej stosowanej formy zatrudniania cudzoziemców
  2. przedstawienie i omówienie "krok po kroku" procedury składania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  3. obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców;
  4. przedstawienie najczęściej występujących stanów faktycznych - pytania i odpowiedzi.

  → ĆWICZENIE
  Wypełnianie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi


 • Pozostałe zasady i przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców:
  • zasady wynagrodzeń cudzoziemców;
  • elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców;
  • rejestr pracy cudzoziemców


  Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce →Ubezpieczenie pracownika transgranicznego

  Ubezpieczenia cudzoziemców
  • zasada jednego ustawodawstwa,
  • zasada równego traktowania,
  • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
  • zasada zachowania praw nabytych,
  • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
  • pracownicy delegowani,
  • pracownicy transportu międzynarodowego,
  • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
  • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
  • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
  • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.
  OPTYMALIZACJA ZUS

  Wzajemne relacje zatrudnienia pracowniczego i pozapracowniczego

 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami
 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem
 • Kilka zleceń
 • Dwa zlecenia jednocześnie – stanowisko ZUS
  • Umowa zlecenie i samozatrudnienie
  • ·
  Mec. Marcin Podżorski

  Określanie statusu podatkowego cudzoziemców w Polsce:

  Status podatkowy
  1. Nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent) vs ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent);
  2. Określanie rezydencji w oparciu o przepisy ustaw podatkowych vs umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; );
  3. Reguły rozwiązywania konfliktu rezydencji; );
  4. Rola certyfikatu rezydencji. );

  Opodatkowanie dochodów z tytułu umowy pracy najemnej:

  1. Kwalifikacja pracy najemnej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  2. Zasady opodatkowania dochodów cudzoziemca z tytułu świadczenia pracy w Polsce na rzecz polskiego pracodawcy;
  3. Zasady opodatkowania dochodów cudzoziemca z tytułu świadczenia pracy za granicą na rzecz polskiego pracodawcy;
  4. Zasady opodatkowania dochodów cudzoziemca z tytułu świadczenia pracy w Polce na rzecz zagranicznego pracodawcy;
  5. Zasady poboru zaliczek i obowiązki sprawozdawcze pracodawcy związane z zatrudnieniem obcokrajowca;
  6. Rozliczenia roczne cudzoziemców.

  Opodatkowanie dochodów z umów cywilnoprawnych: WARIANTY


  Warianty opodatkowania  OPTYMALIZACJA PODATKOWA


  1. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  2. Różne warianty opodatkowania dochodów zleceniobiorcy z punktu widzenia:
   • (i) rezydencji podatkowej zleceniobiorcy;
   • (ii) miejsca wykonywania świadczeń (Polska czy zagranica);
   • (iii) charakteru wykonywanych czynności (stała placówka);
  3. Praca sezonowa w rolnictwie;
  4. Obowiązki sprawozdawcze zleceniodawców.
  Praca sezonowa

  Opodatkowanie dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej →(samozatrudnienie)

  Samozatrudnienie

  • Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych w Polsce na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • Szczegółowa analiza przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność agenta zależnego, plac budowy);
  • Dyrektor przedsiębiorstwa lub członek zarządu spółki
  • Jeśli mieszkasz w jednym kraju i jesteś członkiem zarządu spółki w innym państwie, to kraj, w którym spółka ma siedzibę, może opodatkować Twoje premie i inne dochody związane z tą funkcją. Wszelkie świadczenia rzeczowe związane z pełnieniem tej funkcji (np. opcje na akcje lub samochód firmowy) mogą zostać uznane za część Twojego wynagrodzenia. Zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadkach gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego. Przedstawiamy również informacje, kiedy świadczenie dla członka zarządu może zostać uznane za koszt podatkowy,

  Zarząd

  Metody eliminacji podwójnego opodatkowania:

  • Metoda wyłączenie z progresją – omówienie przykładów;
  • Metoda zaliczenia – omówienie przykładów;
  • → KALKULACJE

  19.00 zakończenie

  • Cel: optymalizacja Zatrudnienia Cudzoziemców → Analiza stanów faktycznych
   Forma i rodzaj zatrudnienia- ANALIZA STANÓW FAKTYCZNYCH
   Optymalizacja pod kątem ZUS i US


   optymalizacja uzależniona od formy zatrudnienia
   Zatrudnianie cudzoziemców z poza UE → FORMY OCHRONY CUDZOZIEMCÓW

  • konwencja MLI
    1 lipca 2018 r. weszła w życie wielostronna konwencja podatkowa MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties), która bezpowrotnie zmieni dotychczasowe reguły fiskalne dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Zmiany będą dotyczyły zarówno zwykłych podatników, jak i krezusów, celebrytów oraz firm. Dla zwykłego Kowalskiego, zarabiającego za granicą, ale posiadającego rodzinę w Polsce, oznacza zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania na mniej korzystną.

    Stawki podatkowe mogą być różne w poszczególnych krajach. Jeśli stawka podatkowa w kraju, w którym pracujesz, jest wyższa, będzie to stawka, jaką ostatecznie zapłacisz - nawet jeżeli podatek zapłacony w tym kraju będzie odliczony od podatku w Twoim kraju zamieszkania lub jeżeli w Twoim kraju zamieszkania będziesz zwolniony z innych podatków. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, prawdopodobnie będziesz musiał wykazać, w którym kraju znajduje się Twoja rezydencja podatkowa, oraz czy już zapłaciłeś podatek od swoich dochodów. Warto dowiedzieć się w urzędzie skarbowymfrdeen , jakie dokumenty musisz złożyć..

   Prezes Zarządu.

  • Optymalne formy zatrudnienia + popyt na cudzoziemców

   » Podsumowanie aktywności przedsiębiorcy w realizacji optymalnych form zatrudnienia ( umowy cywilnoprawne vs pracownicze formy zatrudienia)

   » Jak zatrudniać cudzoziemców z krajów poza UE ( min. Ukraina, Białoruś) Od stycznia 2018 roku zmieniły się zasady zatrudniania cudzoziemców. Na mocy znowelizowanej ustawy z 1.08.2017 - oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zostały zastąpione przez zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową.

   .

  • Referencje z ostatniego szkolenia !...

   1. 1. Szkolenie było bardzo interesujące a Pan Sędzia potrafił zainteresować uczestników formą omawianych zagadnień. Proszę nas informować na wypadek podobnych szkoleń w przyszłości. -- Marek Pastwa Ochrona Krajobrazu Przyrodniczego

   2. 2. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w zeszłotygodniowym szkoleniu.Pani Prezes była zachwycona poziomem prowadzonego szkolenia i wiedzą Pana Sędziego. Tym samym chcieli byśmy uczestniczyć w kolejnych organizowanych przez Państwa szkoleniach. Aldona Sobierajska - ROWENA SP ZOO
   3. 3. dzięki za wspaniałe szkolenie. Proszę o informacje o kolejnych, prowadzonych przez Towarzystwo. Agnieszka Dykałowicz AKMA sp.zo.o
   .