Polskie Towarzystwo

  Prawa i Gospodarki
  Rynkowej

  image

  Sędzia Leszek ciulkin


  Co zmienia nowelizacja KSH od 13.10 - NOWE OBOWIĄZKI ZARZĄDU


  UNIKATOWE KNOW HOW


  Priorytety zarządu w dobie kryzysu

  Sprawdż 5 minut z sędzią Ciulkinem
  Śędzia Leszek Ciulkin


  na szkoleniu skupia się na nakreśleniu najważniejszych praktyk obrony zarządu spółek kapitałowych i wspólników spółek osobowych wobec zobowiązań - z uwzględnieniem wpływu wojny na Ukrainie , gwałtownie rosnących kosztów - inflacji, sankcji oraz działaniach w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego


  Pliki i formularze
  Odpowiedzialność deliktowa względem spółki.

   

  Podstawę tej odpowiedzialności stanowią, w przypadku spółki z o.o - przepisy art. 293 i następnych k.s.h., a w przypadku spółki akcyjnej – art. 483 i następnych k.s.h. Na podstawie tych, jednobrzmiących przepisów, członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.
  Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec korporacji

   

  pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i utracony zysk, czyli to co firma mogła zyskać, gdyby nie działanie zaniechanie) sprawcy.  Wykazanie braku winy i szkody → Analiza Stanów Faktycznych → Konieczne Scenariusze

   

  Brak szkody wierzyciela w rozumieniu art. 299 par. 2 k.s.h. przy jednoczesnym istnieniu po jego stronie szkody w tradycyjnym ujęciu
  Delikty Zarządu- Korzysć materialna

   

  Artykuł 300 k.s.h. otwiera drogę wierzycielom do dochodzenia odszkodowań od członków zarządu, którzy wyrządzili im szkodę, na zasadach odpowiedzialności deliktowej bądź kontraktowej. Odpowiedzialność deliktowa z art. 415 k.c. - Należy wykazać: szkodę, czyn noszący znamiona winy, z którym ustawa wiąże odszkodowanie i związek przyczynowy pomiędzy szkodą a tym zdarzeniem. Częstą praktyką jest próba obciążenia odpowiedzialnością za delikt z art. 415 k.c. poprzez wykorzystanie prawa karnego i związanie sądu cywilnego wyrokiem w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 11 k.p.c. ustalenia wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd cywilny. Najczęstszym typem przestępstwa, który wierzyciele wykorzystują do oskarżenia członków zarządu, powiązując je następnie z odpowiedzialnością z art. 415 k.c., jest przestępstwo oszustwa (art. 286 k.k.).
  .

  Utrata zdolności płatniczej - Prawidłowe okreslenie

   


  1. Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności) to stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić.
  2. Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności.....Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).

  ZAPOWIEDŻ SZKOLENIA - WARIANTY OBRONY


  OBRONA członków zarządu, wspólników oraz kadry managerskiej
  → za niewykonane kontrakty, nieuregulowane podatki w US , składki do ZUS , wobec KORPORACJI
  → Strategia w dobie kryzysu
 • DUŻA nowelizacja ksh - weszła w życie 13.10
 • Mandat i kadencja zarzĄdu wedle nowelizacji KSH
 • Polecenia wiążące i odpowiedzialność zarządu spółki zależnej
 • Nowe obowiązki członków zarządu spółki z o.o. od 13 października 2022 roku
 • Jak zarząd powinien chronić swój majątek ?
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną

  » Poznaj zakres odpowiedzialności i strategię obrony członka zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki
  » Poznaj strategię obrony w razie postępowania egzekucyjnego

  szkolenie: Obrona zarządu spółek kapitałowych i wspólników spółek osobowych wobec ZUS, US, niewykonanych umów i pozostałych wierzycieli na tle zmian nowelizacji kodeksu spółek handlowych wchodzących w życie 13 października 2022 r.


  14.12.2022

  ©Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego. Wizytator do spraw gospodarczych i cywilnych procesowych. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.  Założenie 1. Skuteczna obrona w dobie kryzysu: zarządu w spółkach kapitałowych i wspólników spółek osobowych.

  Założenie 2.→ Warianty obrony w dobie kryzysu Moment utraty zdolności płatniczej vs wniosek o upadłość
  1. Jak wykazać, że roszczenie jest przedawnione poprzez wykazanie, kiedy wierzyciel faktycznie dowiedział się, że egzekucja będzie bezskuteczna
  2. Jak wykazać , że wierzyciel w stosownym czasie nie podjął egzekucji przeciwko spółce
  3. Jak wykazać , że wierzyciel nie wykazał odpowiedniego stopnia staranności i zapobiegliwości
  4. Jak wykazać brak WINY lub SZKODY ?
  5. Jak można renegocjować umowy i płatności ?
  6. Czy kontrahent może uniknąć zapłaty odszkodowania?
  7. Czy i kiedy można dochodzić utraconych korzyści w stosunku do zarządu ?
  8. Jak zarząd powinien chronić swój majątek ?
  9. wspóplonta majątkowa członka zarządu  © Sędzia Leszek Ciulkin

  9.15 Początek  1. Ukształtowanie odpowiedzialności cywilnej:

  1. w SPOŁKACH KAPITAŁOWYCH
   • z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • prostej spółce akcyjnej,
   • spółce akcyjnej.

  2. w SPÓŁKACH OSOBOWYCH:
   • jawnej: osobisty , nieograniczony, solidarny
   • Odpowiedzialność byłego wspólnika spółki jawnej
   • komandytowej,
    • Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania podatkowe spółki komandytowej
    • zarząd spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej
   • komandytowo – akcyjnej,
   • partnerskiej.

  2. Różnice między spółką cywilną, a spółką jawną , komandytową pod kątem odpowiedzialności i prowadzenia spraw

  Spółka jawna a spółka cywilna
  Kluczowe z punktu widzenia wspólników są dwie różnice – zakres odpowiedzialności za długi spółki (wspólnicy spółki jawnej ponoszą tak zwaną subsydiarną) oraz zdolność spółki jawnej do bycia podmiotem praw i obowiązków. Spółki te działają także na podstawie innych reżimów prawnych, w konsekwencji czego wymagany jest wpis spółki jawnej do KRS.

  1. odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich,
  2. czy spółka cywilna może prowadzić przedsiębiorstwo?
  3. czy spółka cywilna ma majątek?
  4. czy spółka cywilna może mieć firmę?
  5. wkłady wspólników,
  6. kwestia prowadzenia spraw spółki i reprezentacja spółki cywilnej,
  7. podział zysków,
  8. kwestia prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacja,
  9. odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej,
  10. ustanie członkostwa.

  Wspólnik spółki zoo ponosi odpowiedzialność za długi spółki zoo jeżeli działał w jej imieniu przy zaciąganiu zobowiązań (na przykład przy zawieraniu umowy), z którymi związane są te długi. Odpowiedzialność ta wynika z art. 13 z 1 KSH,  

  3. Obrona wspólników spółki osobowej vs obrona zarządu spółki kapitałowej

  1. Relacja zarządu wobec wspólników - konfiguracje
  2. Kiedy wspólnicy odpowiadają za długi spółki z o.o. - omówienie przykładów
  3. Odpowiedzialność wspólnika – członka zarządu za zaległości podatkowe
  4. Odpowiedzialność wspólnika – członka zarządu za inne zobowiązania


  4. Obrona członków zarządu - Strategie i Konieczne Scenariusze w dobie kryzysu

   1. kontrakty
   2. Podatki - US
   3. ZUS
   4. pozostałe
   ZUS
   → ZUS US →Lawinowo wzrasta liczba spraw
  • Odpowiedzialność zarządu, pełnomocników, wspólników
  • Przedawnienie
  • Czy na ZUS SPOCZYWA CIĘŻAR DOWODU, że pozwany jest członkiem zarządu ?
  • US
   → Urząd Skarbowy →Lawinowo wzrasta liczba spraw
  • Odpowiedzialność zarządu, pełnomocników, wspólników - Solidarna odpowiedzialność podatkowa ?
  • Przedawnienie
  • Czy na US SPOCZYWA CIĘŻAR DOWODU, że pozwany jest członkiem zarządu ?
  • Solidarna odpowiedzialność podatkowa ?


  URZĄD SKARBOWY

  Organy podatkowe ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję. Teoretycznie mają takie prawo aż do przedawnienia zobowiązań podatkowych, ale w praktyce stosują różne triki pozwalające robić to nawet później. Art. 116 i 118 ordynacji podatkowej są tak sformułowane, że trudno się uchylić od odpowiedzialności za podatki spółki, którą kiedyś taka osoba zarządzała, zwłaszcza gdy ogłoszono upadłość.


   KONTRAKTY
   →UMOWY - ZMIANA /UNIEWAŻNIENIE
  • Jak można renegocjować umowy i płatności ? - Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd
  • Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej ?
  • Czy kontrahent może uniknąć zapłaty odszkodowania ?
  • Odstąpienie od umowy
  • niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania, które powstało na skutek dokonania czynności prawnej, najczęściej umowy (ex contractu)
  • Siła wyższa
  • Kary umowne i zasady ich dochodzenia:
  • domniemanie winy wykonawcy,
  • warunki naliczenia kary umownej.

  Wpływ wojny w Ukrainie na odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania:

  • siła wyższa
  • wpływ sankcji
  • klauzula rebus sic stantibus.

  Zasady odpowiedzialności cywilnej:

  • na zasadzie winy,
  • na zasadzie ryzyka,
  • na zasadzie słuszności.

  5. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki

  BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI

  → Bezskuteczność egzekucji wobec spółki stanowi podstawową przesłankę odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania. Chodzi tu zarówno o egzekucję sądową, prowadzoną w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i tzw. egzekucję administracyjną.Organy podatkowe mają prawo dochodzić podatków od członków zarządu spółek, którzy przestali pełnić tę funkcję.

  Odpowiedzialność zarządu w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki za zobowiązania:

  • cywilnoprawne,
  • podatkowe,
  • składkowe wobec ZUS.
  • Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję wobec spółki można uznać za bezskuteczną.
  • skutki sporności wierzytelności
  • Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki

  6. Ustalenie okresu w którym spółka zaciągnęła zobowiązania, za który odpowiadają członkowie zarządu.

  • Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w trybie art. 299 ksh
  • Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

  7. Rezygnacja członka zarządu - mandat członka zarządu vs kadencja

  Doprecyzowanie sposobu obliczania kadencji → od 13.10.2022

  Mandat to umocowanie do wykonywania funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, okres trwania mandatu nie jest tożsamy z okresem kadencji. Bywa, że mandat trwa, mimo wygaśnięcia kadencji. I właśnie na tym polu - prawidłowego wskazania daty wygaśnięcia mandatu - rodziły się spory, które obecnie rozstrzyga nowelizacja KSH.

  1. mandat członka zarządu vs kadencja od 13.10.2022
  2. Jednoosobowy zarząd a reprezentacja w spółce z o.o.
  3. Brak zarządu a reprezentacja w spółce z o.o.
  4. Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji
  5. Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność
  6. Rezygnacja wobec Zgromadzenia Wspólników ?
  7. Mandat zarządu wedle nowelizacji KSH
  NOWELIZACJA KSH

  8. NOWELIZACJA KSH - GRUPA SPÓŁEK


  1. Wiążące polecenia” – jako nowy sposób ingerowania w prowadzenie spraw spółki zależnej
  2. kto i w jaki sposób może wydawać „wiążące polecenia”,
  3. co może być przedmiotem „wiążącego polecenia”,
  4. jaką formę ma mieć „wiążące polecenie”, aby było skuteczne?,
  5. czy członek zarządu spółki zależnej odpowiada za wykonanie wiążącego polecenia,
  6. na jakich zasadach za działanie lub zaniechanie spółki zależnej odpowiadać może spółka dominująca?,
  7. Jakie są prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek

  Zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządu

  1. działanie w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego
  2. Nowe obowiązki członków zarządu spółki z o.o. od 13 października 2022 roku
  3. Lojalność wobec spółki także po wygaśnięciu mandatu

  9. odpowiedzialność kadry kierowniczej i członków zarządu za niewykonanie/ nienależyte wykonanie umów zatwierdzonych przez spółkę

  SIŁA WYŻSZA ?

  10. Jak i kiedy członek zarządu ma wykazać że nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy ?

  WYKAZANIE BRAKU WINY
  • Pojęcie winy - Jak należy rozumieć ?
  • Obiektywne przyczyny winy / braku winy

  11. Jak i kiedy członek zarządu ma wykazać - że wierzyciel nie poniósł szkody ?

  WYKAZANIE BRAKU SZKODY
  • Brak szkody wierzyciela w rozumieniu art. 299 par. 2 k.s.h. przy jednoczesnym istnieniu po jego stronie szkody w tradycyjnym ujęciu.

  12. Pozycja zarządu wobec rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)

  DZIAŁANIE NA SZKODĘ
  1. Podwójny mandat – „członka zarządu”/ „członka zarządu i rady nadzorczej” - czy można być w zarządzie kilku spółek ?
  2. Zakaz konkurencji i jego naruszenie
  3. Na ile wiążące dla zarządu są polecenia wydawane mu przez wspólnika ?
  4.  
  5. wyrządzenie szkody
  6. Szkoda rzeczywista a stan zagrożenia
  7. Działanie na szkodę spółki ? - Analiza scenariuszy
  8. Czy i kiedy można dochodzić utraconych korzyści w stosunku do zarządu ?

  UTRACONE KORZYŚCI

  pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i utracony zysk, czyli to co firma mogła zyskać, gdyby nie działanie zaniechanie sprawcy. czy zarząd (jego członkowie) powinien w danym stanie faktycznym ponosić odpowiedzialność za powstałą szkodę, jest to, czy dane działania lub zaniechania zarządu można (należy) uznać za sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki (statutu). Życie gospodarcze bardzo często dostarcza oczywiście przykładów, w których odpowiedź na takie pytanie pozostaje jednoznaczna - nie może budzić wątpliwości, że czyny zarządu dają podstawę do przyjęcia lub wyłączenia odpowiedzialności zarządu.


  1. Jak pociągnąć zarząd do odpowiedzialności tytułem utraconych korzyści ?
  2. Kiedy mamy do czynienia z niegospodarmnością ?

  Coraz więcej akcjonariuszy przerzuca odpowiedzialność za złe zarządzanie spółką na członków zarządu. Tymczasem jest ona w tym zakresie ograniczona.

  13. DELIKTY ZARZĄDU - Odpowiedzialność wobec KORPORACJI i ładu korporacyjnego

  Kodeks spółek handlowych przewiduje autonomiczną regulację w zakresie przestępstw związanych z zarządzaniem spółkami handlowymi. Przewidziane w art. 586-92 oraz art. 594-95 k.s.h.

  NAPRAWIENIE SZKODY
  • art. 586-595 k.s.h. - przestępstwa dotyczące naruszenia reguł wewnątrz-korporacyjnych,
  • Bezprawne wypłaty.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone.
  • Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?
  • Profesjonalny miernik staranności działań członka zarządu

  UTRATA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ

  Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności. Może być przecież tak, że spółka realizuje istotny kontrakt, z którego lada moment ma prawo spodziewać się uzyskania wpływów umożliwiających odzyskanie przejściowo utraconej płynności.  • Prawidłowe określenie utraty zdolności płatniczej
  • Właściwy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, skutkujący uwolnieniem się członka zarządu od odpowiedzialności.
  • Czy dłużnik, który ma jednego wierzyciela zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?
  • Zasady odpowiedzialności członków zarządów i prokurentów za prowadzenie spraw przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością - prawo restrukturyzacyjne
  • Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna , ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki
  • Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki

  14. Ochrona majątku prywatnego zarządu i firmowego

  OCHRONA MAJĄTKU PRYWATNEGO ZARZĄDU

  Menedżerowie spółek akcyjnych lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarządzający firmami biorą na siebie odpowiedzialność osobistą często całym swoim prywatnym majątkiem. Odpowiedzialność rośnie w dobie KRYZYSU ekonomicznego .W przypadku niewypłacalności spółki z o.o. wierzyciele często nie mogą przeprowadzić skutecznej egzekucji z jej majątku. W takiej sytuacji mogą zaspokoić się z majątku członków zarządu.

  • Jak zarząd powinien chronić swój majątek ?
  • Jak zarząd powinien chronić majątek firmy ?
  • Wyjawienie majątku zarządu po bezskuteczności egzekucji wobec spółki
  • Działania podejmowane przez wierzyciela w sytuacji gdy członek zarządu pozostaje w związku małżeńskim i w ustawowym ustroju wspólności majątkowej,
  • Wspólność majątkowa małżeńska charakteryzuje się tym, że istnieją 3 masy majątkowe: (i) majątek osobisty należący do męża, - majątek osobisty należący do żony - wspólna masa majątkowa małżonków.


  CASE STUDY → Analiza Stanów Faktycznych → strategia i scenariusze

  1. Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, aby dochodzić roszczenia od członka zarządu?
  2. Czy w analizowanym trybie odpowiadają likwidatorzy spółki?
  3. Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?
  4. Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
  5. zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu - Z jakimi domniemaniami prawnymi mamy do czynienia w analizowanej regulacji prawnej?
  6. Czy na powodzie / ZUSIE spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że pozwany jest członkiem zarządu?
  7. NOWE REWOLUCYJNE zasady odpowiedzialności członków zarządów i prokurentów za prowadzenie spraw przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością
  8. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń podatkowych ?
  9. czy choroba lub wyjazd za granicę zwalnia z odpowiedzialności na podstawie analizowanych przepisów
  10. Czy możemy odrzucić wykładnię gramatyczną, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?
  11. Czy można zcedowac kompetencje ?
  12. Działanie na szkodę spółki , naruszenie ładu korporacyjnego
  13. Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?
  14. Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki


  17.30 zakończenie

  • Cel: STRATEGIA - OBRONA ZARZĄDU
   Odpowiedzialność wobec ZUS i US
   Odpowiedzialność odzskodowawcza


   Strategia obrony - Narzędzia jakie dają przepisy prawa
   Przesłanki wyłączające odpowiedzialność

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


   Podwójny mandat członka zarządu – sprzeczność interesów ?
   zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu

  • Zmiany KPC od 7.11.2019 dla członków zarządu - Nowe Postępowanie Gospodarcze


   • wyrok w postępowaniu gospodarczym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności

   Zdolność Płatnicza

    Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności. Może być przecież tak, że spółka realizuje istotny kontrakt, z którego lada moment ma prawo spodziewać się uzyskania wpływów umożliwiających odzyskanie przejściowo utraconej płynności.

   .

  • Nadzór i Kontrola


   Konkretna analiza nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej- Czyli jak uchronić spókę / członków zarządu przed niewypłacalnością
   Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego
   Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki

   Delikty zarządu vs oszustwo


   .

  • Share