Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

image

Sędzia Leszek ciulkin


Co zmienia COVID-19 i trzy nowe ustawy ?


UNIKATOWE KNOW HOW


Priorytety zarządu - Doręczenia elektroniczne od 5.10.2021 , Nowe elektroniczne postępowanie upadłościowe od 1.12.2021; Krajowy Rejestr Zadłużonych od 1.12.2021; Nowe postępowanie rejestrowe od 1.07

Pliki i formularze
 • Zastosowanie- Cel

  Obrona zarządu i odpowiedzialnośc za długi spółki Zasady reprezentacji i odpowiedzialności organów zarządu spółki z o.o. wobec: ZUS i US → Analiza Stanów Faktycznych → Konieczne Scenariusze w dobie kryzysu→ Warianty obrony w dobie kryzysu

 • Dla kogo ?

  Właściciele firm, Kadra zarządzająca Radcowie prawni Prokurenci

Odpowiedzialność członków zarządu → Obrona → Ochrona majątku prywatnego i firmy


3 decydujące nowe ustawy - wpływ na odpowiedzialność zarządu

COVID-19: Czy można renegocjować umowy i płatności ? - Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd
Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej ?


Odpowiedzialność deliktowa względem spółki.

 

Podstawę tej odpowiedzialności stanowią, w przypadku spółki z o.o - przepisy art. 293 i następnych k.s.h., a w przypadku spółki akcyjnej – art. 483 i następnych k.s.h. Na podstawie tych, jednobrzmiących przepisów, członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.
Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec korporacji

 

pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i utracony zysk, czyli to co firma mogła zyskać, gdyby nie działanie zaniechanie) sprawcy.Wykazanie braku winy i szkody → Analiza Stanów Faktycznych → Konieczne Scenariusze

 

Brak szkody wierzyciela w rozumieniu art. 299 par. 2 k.s.h. przy jednoczesnym istnieniu po jego stronie szkody w tradycyjnym ujęciu
Delikty Zarządu- Korzysć materialna

 

Artykuł 300 k.s.h. otwiera drogę wierzycielom do dochodzenia odszkodowań od członków zarządu, którzy wyrządzili im szkodę, na zasadach odpowiedzialności deliktowej bądź kontraktowej. Odpowiedzialność deliktowa z art. 415 k.c. - Należy wykazać: szkodę, czyn noszący znamiona winy, z którym ustawa wiąże odszkodowanie i związek przyczynowy pomiędzy szkodą a tym zdarzeniem. Częstą praktyką jest próba obciążenia odpowiedzialnością za delikt z art. 415 k.c. poprzez wykorzystanie prawa karnego i związanie sądu cywilnego wyrokiem w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 11 k.p.c. ustalenia wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd cywilny. Najczęstszym typem przestępstwa, który wierzyciele wykorzystują do oskarżenia członków zarządu, powiązując je następnie z odpowiedzialnością z art. 415 k.c., jest przestępstwo oszustwa (art. 286 k.k.).
.

Utrata zdolności płatniczej - Prawidłowe okreslenie

 


 1. Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności) to stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić.
 2. Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności.....Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).

ZAPOWIEDŻ SZKOLENIA - WARIANTY OBRONY


Odpowiedzialność i OBRONA członków zarządu oraz kadry managerskiej
→ za nie wykonane kontrakty, nieuregulowane podatki w US , składki do ZUS , wobec KORPORACJI
→Strategia działania w dobie kryzysu - 3 decydujące nowe ustawy
 • Wpływ nowych ustaw na odpowiedzialaność zarządu
 • Doręczenia elektroniczne od 5.10.2021 , Nowe elektroniczne postępowanie upadłościowe od 1.12.2021; Krajowy Rejestr Zadłużonych od 1.12.2021; Nowe postępowanie rejestrowe od 1.07 Nowe elektroniczne postepowanie rejestrowe - Wpływ na odpowiedzialność zarządu i reprezentację w spółce kapitałowej
 • Jak zarząd powinien chronić swój majątek ?
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną

  » Poznaj zakres odpowiedzialności i strategię obrony członka zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki
  » Poznaj strategię obrony w razie postępowania egzekucyjnego

  szkolenie: Odpowiedzialność i OBRONA członków zarządu → Wykazanie braku winy i szkody → Moment utraty zdolności płatniczej→ Ochrona majątku prywatnego i firmy→ 3 decydujące nowe ustawy


  7.10.2021

  ©Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego. Wizytator do spraw gospodarczych i cywilnych procesowych. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.  Założenie 1.Doręczenia elektroniczne od 5.10.2021 , Nowe elektroniczne postępowanie upadłościowe od 1.12.2021; Krajowy Rejestr Zadłużonych od 1.12.2021; Nowe postępowanie rejestrowe od 1.07 - Wpływ na odpowiedzialność zarządu i reprezentację w spółce kapitałowej

  Założenie 2. Jak zarząd powinien chronić swój majątek i firmowy ? → odpowiedzialność deliktowa ( wobec spółki ). Jak wykazać brak szkody ze strony członka zarządu. Co oznacza obiektywny brak winy ? Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki ?

  Założenie 3.→ Warianty obrony w dobie kryzysu Moment utraty zdolności płatniczej vs wniosek o upadłość
  1. Jak wykazać, że roszczenie jest przedawnione poprzez wykazanie, kiedy wierzyciel faktycznie dowiedział się, że egzekucja będzie bezskuteczna
  2. Jak wykazać , że wierzyciel w stosownym czasie nie podjął egzekucji przeciwko spółce
  3. Jak wykazać , że wierzyciel nie wykazał odpowiedniego stopnia staranności i zapobiegliwości
  4. Jak wykazać brak WINY lub SZKODY ?
  5. COVID-19: Czy można renegocjować umowy i płatności ?
  6. Czy kontrahent może uniknąć zapłaty odszkodowania?
  7. Czy i kiedy można dochodzić utraconych korzyści w stosunku do zarządu ?
  8. Jak zarząd powinien chronić swój majątek ?
  9. wspóplonta majątkowa członka zarządu  © Sędzia Leszek Ciulkin

  9.15 Początek  1. Zasady doręczeń korespondencji z sądu z uwzględnieniem zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych 5.10.2021 oraz ustawy kodeks postępowania cywilnego.

  Doręczenia elektroniczne od 5.10

  → e-Doręczenia umożliwią otrzymywanie i wysyłanie korespondencji pomiędzy obywatelami a administracją publiczną drogą elektroniczną. Każdy urząd, obywatel i przedsiębiorca będą miał jeden adres do kontaktu i odpowiednio zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową. e-Doręczenia będą wykorzystywane w procesach administracyjnych, sądowych i cywilnych.


  • skutki nieodebrania korespondencji z sądu, a odpowiedzialność członka zarządu,
  • katalog podmiotów obowiązanych do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.
  • potwierdzenia wysyłania i otrzymania

  2. Skutki braku powiadomienia Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie adresu członka zarządu lub likwidatora od 1.07 - Nowe postepowanie Rejestrowe

  SKUTECZNA REZYGNACJA - Nowe postępowanie rejestrowe

  Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być składane elektronicznie. Złożenie wniosku z pominięciem nowego systemu, gdy zastosowanie jego jest obowiązkowe, skutkuje zwrotem wniosku bez wzywania do uzupełnienia braków. Zinformatyzowane postępowanie rejestrowe odbywa się z wykorzystaniem Portalu Rejestrów Sądowych

  3. Zasady elektronicznego postępowania upadłościowego od 1.12.2021

  Elektroniczne postępowanie upadłościowe

  → Ustawa ta w sposób znaczący wpłynie na sposób prowadzenia postępowania upadłościowego. Największym novum jakie zacznie obowiązywać od dnia 1 grudnia 2021 r., jest z pewnością całkowita elektronizacja postępowania upadłościowego. Od tej pory postępowanie upadłościowe będzie prowadzone przez Internet. Większość pism w postępowaniu upadłościowym upadły będzie wnosił wyłącznie w formie elektronicznej. Odbywać się to będzie za pośrednictwem platformy internetowej – Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zasada ta odnosić będzie się także do samego wniosku o ogłoszenie upadłości. .


  • Krajowy rejestr zadłużonych – elektronizacja postępowania upadłościowego,
  • wnoszenie pism,
  • doręczenia,
  • elektroniczne akta.

  4. Podstawy odpowiedzialności członków zarządu.( sp z o.o. ;sp z o.o. sp.k. ; S.A. ) → Strategie i Konieczne Scenariusze w dobie kryzysu COVID-19

  • Zakres odpowiedzialności członków zarządu,
   1. kontrakty
   2. Podatki - US
   3. ZUS
   4. pozostałe
   ZUS
   → ZUS US →Lawinowo wzrasta liczba spraw
  • Odpowiedzialność zarządu, pełnomocników, wspólników
  • Przedawnienie
  • Czy na ZUS SPOCZYWA CIĘŻAR DOWODU, że pozwany jest członkiem zarządu ?
  • US
   → Urząd Skarbowy →Lawinowo wzrasta liczba spraw
  • Odpowiedzialność zarządu, pełnomocników, wspólników - Solidarna odpowiedzialność podatkowa ?
  • Przedawnienie
  • Czy na US SPOCZYWA CIĘŻAR DOWODU, że pozwany jest członkiem zarządu ?
  • ZMIANA UMOWY/UNIEWAŻNIENIE
   →UMOWY - ZMIANA /UNIEWAŻNIENIE
  • COVID-19: Czy można renegocjować umowy i płatności ? - Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd
  • Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej ?
  • Czy kontrahent może uniknąć zapłaty odszkodowania ?

  5. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki - → strategie i Konieczne Scenariusze w dobie kryzysu COVID-19

  BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI

  → Bezskuteczność egzekucji wobec spółki stanowi podstawową przesłankę odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania. Chodzi tu zarówno o egzekucję sądową, prowadzoną w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i tzw. egzekucję administracyjną.Organy podatkowe mają prawo dochodzić podatków od członków zarządu spółek, którzy przestali pełnić tę funkcję.

  • zakres odpowiedzialności
  • Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję wobec spółki można uznać za bezskuteczną.
  • obrona członka zarządu w procesie przed roszczeniami wierzycieli spółki
  • skutki sporności wierzytelności
  • Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki

  Ustalenie okresu w którym spółka zaciągnęła zobowiązania, za który odpowiadają członkowie zarządu.

  URZĄD SKARBOWY

  Organy podatkowe ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję. Teoretycznie mają takie prawo aż do przedawnienia zobowiązań podatkowych, ale w praktyce stosują różne triki pozwalające robić to nawet później. Art. 116 i 118 ordynacji podatkowej są tak sformułowane, że trudno się uchylić od odpowiedzialności za podatki spółki, którą kiedyś taka osoba zarządzała, zwłaszcza gdy ogłoszono upadłość.

  Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w trybie art. 299 ksh.


  • Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

  6. Rezygnacja członka zarządu vs. Nowe postępowanie rejestrowe od 1.07

  SKUTECZNA REZYGNACJA - Nowe postępowanie rejestrowe

  Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być składane elektronicznie


  REPREZENTACJA
  REZYGNACJA


  1. Nowe postepowanie rejestrowe - Jak skutecznie zrezygnować z funkcji w zarządzie ?
  2. Jednoosobowy zarząd a reprezentacja w spółce z o.o.
  3. Brak zarządu a reprezentacja w spółce z o.o.
  4. Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji
  5. Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność
  6. Rezygnacja wobec Zgromadzenia Wspólników ?

  7. Skutki wprowadzenia w błąd lub wykorzystania cudzego błędu przez członków kadry kierowniczej w celu uzyskania korzyści majątkowej.

  WPROWADZENIE W BŁĄD

  Na skutek nie dochowania nadzoru nad pracownikiem opracowującym dokumentację podatkową spółki, dochodzi do złożenia przez spółkę nieprawdziwej informacji podsumowującej.

  • zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu
  • Nadużycie uprawnień przez innych członkow zarządu
  • Czy lub w jaki sposób managerowie wypełniający swoje obowiązki mogą uniknąć ryzyk związanych z odpowiedzialnością osobistą?

  8. odpowiedzialność kadry kierowniczej i członków zarządu za niewykonanie/ nienależyte wykonanie umów zatwierdzonych przez spółkę

  SIŁA WYŻSZA ? - EPIDEMIA

  9. Jak i kiedy członek zarządu ma wykazać że nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy ?

  WYKAZANIE BRAKU WINY
  • Pojęcie winy - Jak należy rozumieć ?
  • Obiektywne przyczyny winy / braku winy

  10. Jak i kiedy członek zarządu ma wykazać - że wierzyciel nie poniósł szkody ?

  WYKAZANIE BRAKU SZKODY
  • Brak szkody wierzyciela w rozumieniu art. 299 par. 2 k.s.h. przy jednoczesnym istnieniu po jego stronie szkody w tradycyjnym ujęciu.

  11. Pozycja zarządu wobec rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)

  DZIAŁANIE NA SZKODĘ
  1. Podwójny mandat – „członka zarządu”/ „członka zarządu i rady nadzorczej” - czy można być w zarządzie kilku spółek ?
  2. Zakaz konkurencji i jego naruszenie
  3. Na ile wiążące dla zarządu są polecenia wydawane mu przez wspólnika ?
  4.  
  5. wyrządzenie szkody
  6. Szkoda rzeczywista a stan zagrożenia
  7. Działanie na szkodę spółki ? - Analiza scenariuszy
  8. Czy i kiedy można dochodzić utraconych korzyści w stosunku do zarządu ?

  UTRACONE KORZYŚCI

  pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i utracony zysk, czyli to co firma mogła zyskać, gdyby nie działanie zaniechanie sprawcy. czy zarząd (jego członkowie) powinien w danym stanie faktycznym ponosić odpowiedzialność za powstałą szkodę, jest to, czy dane działania lub zaniechania zarządu można (należy) uznać za sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki (statutu). Życie gospodarcze bardzo często dostarcza oczywiście przykładów, w których odpowiedź na takie pytanie pozostaje jednoznaczna - nie może budzić wątpliwości, że czyny zarządu dają podstawę do przyjęcia lub wyłączenia odpowiedzialności zarządu.


  1. Jak pociągnąć zarząd do odpowiedzialności tytułem utraconych korzyści ?
  2. Kiedy mamy do czynienia z niegospodarmnością ?

  Coraz więcej akcjonariuszy przerzuca odpowiedzialność za złe zarządzanie spółką na członków zarządu. Tymczasem jest ona w tym zakresie ograniczona.

  DELIKTY ZARZĄDU

  IX. DELIKTY ZARZĄDU - Odpowiedzialność wobec KORPORACJI i ładu korporacyjnego

  Kodeks spółek handlowych przewiduje autonomiczną regulację w zakresie przestępstw związanych z zarządzaniem spółkami handlowymi. Przewidziane w art. 586-92 oraz art. 594-95 k.s.h.

  NAPRAWIENIE SZKODY
  • art. 586-595 k.s.h. - przestępstwa dotyczące naruszenia reguł wewnątrz-korporacyjnych,
  • Bezprawne wypłaty.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone.
  • Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?
  • Profesjonalny miernik staranności działań członka zarządu

  OSZUSTWO - korzyść majątkowa

  KORZYŚĆ MAJĄTKOWA

  Ustawowe znamię stanowiące skutek tego przestępstwa zostaje wypełnione, gdy sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem. Skazanie za przestępstwo z art. 286 k.k. jest równoznaczne z przypisaniem winy oskarżonemu. Stwierdzenie winy prawomocnym wyrokiem jest jedną z przesłanek poniesienia przez oskarżonego (a w procesie cywilnym pozwanego) członka zarządu odpowiedzialności deliktowej.

  → Przesłanki wyłączające odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki → Utrata zdolności płatniczej

  UTRATA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ

  Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności. Może być przecież tak, że spółka realizuje istotny kontrakt, z którego lada moment ma prawo spodziewać się uzyskania wpływów umożliwiających odzyskanie przejściowo utraconej płynności.  • Prawidłowe określenie utraty zdolności płatniczej
  • Właściwy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, skutkujący uwolnieniem się członka zarządu od odpowiedzialności.
  • Czy dłużnik, który ma jednego wierzyciela zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?
  • Zasady odpowiedzialności członków zarządów i prokurentów za prowadzenie spraw przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością - prawo restrukturyzacyjne
  • Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna , ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki
  TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
  • Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki

  X. Ochrona majątku prywatnego zarządu i firmowego

  OCHRONA MAJĄTKU PRYWATNEGO ZARZĄDU

  Menedżerowie spółek akcyjnych lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarządzający firmami biorą na siebie odpowiedzialność osobistą często całym swoim prywatnym majątkiem. Odpowiedzialność rośnie w dobie KRYZYSU ekonomicznego wywołanego pandemią .W przypadku niewypłacalności spółki z o.o. wierzyciele często nie mogą przeprowadzić skutecznej egzekucji z jej majątku. W takiej sytuacji mogą zaspokoić się z majątku członków zarządu.

  • Jak zarząd powinien chronić swój majątek ?
  • Jak zarząd powinien chronić majątek firmy ?
  • Wyjawienie majątku zarządu po bezskuteczności egzekucji wobec spółki
  • Działania podejmowane przez wierzyciela w sytuacji gdy członek zarządu pozostaje w związku małżeńskim i w ustawowym ustroju wspólności majątkowej,
  • Wspólność majątkowa małżeńska charakteryzuje się tym, że istnieją 3 masy majątkowe: (i) majątek osobisty należący do męża, - majątek osobisty należący do żony - wspólna masa majątkowa małżonków.


  WSPÓLNOTA MAJĄTKOWA

  W przypadkach umownych ustrojów majątkowych generalnie brakuje tej ostatniej (wspólnej) masy majątkowej, a małżonkowie posiadają tylko swoje, odrębne od siebie masy majątkowe. Zaznaczyć należy też dla wyjaśnienia, że do majątku osobistego małżonka wchodzą m. in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (przed małżeństwem), przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, nagrody za osobiste osiągnięcia małżonka (art. 33 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, k.r.o.), a do majątku wspólnego wchodzą m. in. pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na OFE (art. 31 k.r.o.).

  OMÓWIENIE WARIANTÓW OBRONY ZARZĄDU - w trakcie szkolenia

  WARIANTY OBRONY !
  1. Jak wykazać, że roszczenie jest przedawnione poprzez wykazanie, kiedy wierzyciel faktycznie dowiedział się, że egzekucja będzie bezskuteczna
  2. Jak wykazać , że wierzyciel w stosownym czasie nie podjął egzekucji przeciwko spółce
  3. Jak wykazać , że wierzyciel nie wykazał odpowiedniego stopnia staranności i zapobiegliwości
  4. Jak wykazać brak winy / brak szkody ?
  5. Wniosek o upadłość w dobie epidemii - Czy to konieczność ?
  6. Zmiana lub erozwiązanie kontraktu przez sąd-COVID1-19

  CASE STUDY → Analiza Stanów Faktycznych → strategia i scenariusze

  1. Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, aby dochodzić roszczenia od członka zarządu?
  2. Czy w analizowanym trybie odpowiadają likwidatorzy spółki?
  3. Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?
  4. Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
  5. zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu - Z jakimi domniemaniami prawnymi mamy do czynienia w analizowanej regulacji prawnej?
  6. Czy na powodzie / ZUSIE spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że pozwany jest członkiem zarządu?
  7. NOWE REWOLUCYJNE zasady odpowiedzialności członków zarządów i prokurentów za prowadzenie spraw przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością
  8. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z art. 299 ksh?
  9. czy choroba lub wyjazd za granicę zwalnia z odpowiedzialności na podstawie analizowanych przepisów
  10. Czy możemy odrzucić wykładnię gramatyczną, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?
  11. Czy można zcedowac kompetencje ?
  12. Działanie na szkodę spółki , naruszenie ładu korporacyjnego
  13. Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?
  14. Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki

  CASE STUDY → strategia OBRONY

  1. Jak wykazać, że roszczenie jest przedawnione poprzez wykazanie, kiedy wierzyciel faktycznie dowiedział się, że egzekucja będzie bezskuteczna
  2. Jak wykazać , że wierzyciel w stosownym czasie nie podjął egzekucji przeciwko spółce
  3. Jak wykazać , że wierzyciel nie wykazał odpowiedniego stopnia staranności i zapobiegliwości
  4. Jak wykazać brak WINY lub SZKODY ?


  17.30 zakończenie

  • Cel: STRATEGIA - OBRONA ZARZĄDU
   Odpowiedzialność wobec ZUS i US
   Odpowiedzialność odzskodowawcza


   Strategia obrony - Narzędzia jakie dają przepisy prawa
   Przesłanki wyłączające odpowiedzialność

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


   Podwójny mandat członka zarządu – sprzeczność interesów ?
   zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu

  • Zmiany KPC od 7.11.2019 dla członków zarządu - Nowe Postępowanie Gospodarcze


   • wyrok w postępowaniu gospodarczym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności

   Zdolność Płatnicza

    Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności. Może być przecież tak, że spółka realizuje istotny kontrakt, z którego lada moment ma prawo spodziewać się uzyskania wpływów umożliwiających odzyskanie przejściowo utraconej płynności.

   .

  • Nadzór i Kontrola


   Konkretna analiza nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej- Czyli jak uchronić spókę / członków zarządu przed niewypłacalnością
   Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego
   Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki

   Delikty zarządu vs oszustwo


   .

  • Share